Kwaliteitsstatuut


Goedgekeurdkwaliteitsstatuutggz–vrijgevestigden Per1januari2017zijnalleaanbiedersvan‘geneeskundigeggz’,datwilzeggengeneralistischebasisggzengespecialiseerdeggzbinnendeZorgverzekeringswet,verplichteenkwaliteitsstatuutopenbaar temaken.Ditbetrefteengoedgekeurdkwaliteitsstatuut. I.Algemeneinformatie 1.Gegevensggz-aanbieder Naampraktijk:PraktijkvoorPsychotherapie'DeHilde' Naamregiebehandelaar:RoelGroenewoud E-mailadres:r-groenewoud@hetnet.nl KvKnummer:01154044 Website:psychotherapiepraktijkdehildehttp://dehilde.yolasite.com/ BIG-registraties:Psychotherapeut:59025775316;GZ-psycholoog:39025775325 Gezondheidszorgpsycholoog:39025775325 Overigekwalificaties:gedragstherapie;hypnose Basisopleiding:klinischepsychologieUniversiteitvanAmsterdam(1980),postdoctoraalo.m.,IMPopleidingpsychotherapie1980/82. AGB-codepraktijk:94003280;94002122 AGB-codepersoonlijk:94002537 2.Werkzaamin: degeneralistischebasis-ggz degespecialiseerde-ggz 3.Aandachtsgebieden Patiëntenkunnenmetdevolgendeproblematiekinmijnpraktijkterecht(zoalsaandachtsgebieden, typeklachten,behandelvorm): somberheid,neerslachtigheidendepressievegevoelensangsten,zoalsfaalangst,angstvoorziekte, straatvreeshyperventilatie,paniekaanvalstress,overspannenheid,burn-outlichamelijkeklachten, waarvoorgeenmedischeverklaringgevondenis(bijvoorbeeldrugpijn,hoofdpijn,maagpijn, benauwdheid).omgaanmetlichamelijkeklachtenenziektenrouwenverwerkingvanverlies schuldgevoelensproblemenmetwerken/ofstudiepartnerrelatieproblemenseksueleproblemen problemeninrelaties/vriendschappenmoeilijkhedenmetdeopvoedingvankinderenproblemen, diezichsteedsweerherhalentrauma,hetverwerkenvaneeningrijpendegebeurtenisproblemen metassertiviteitproblemenrondomidentiteitenautonomiezoals(negatief)zelfbeeld,losmaking vanouderlijkgezin,keuzesmakenlevens-enzingevingsproblematiek 4.Samenstellingvandepraktijk Aanmijnpraktijkzijndevolgendezorgverlenendemedewerkersverbonden(namenen BIGregistratiesvanregiebehandelaren): RoelandGroenewoudPsychotherapeut:59025775316Gezondheidszorgpsycholoog:39025775325 5.Professioneelnetwerk 5a.Ikmaakgebruikvaneenprofessioneelnetwerkwaaronder: Huisartsenpraktijk(en) Collegapsychologenen-psychotherapeuten Zorggroep(en) 5b.Ikwerkinmijnprofessioneelnetwerkhetmeest,frequent,samenmet(naam/namenenindien vantoepassingBIG-registratie(s)): Dhr.S.Postema,LeeuwardenBIGnummer69025836216Psychotherapeut/GZ-psycholoogBIGnummer49025836225Gz-psycholoogDhr.L.Mol,LeeuwardenBIG-nummer69061348025Gz psycholoogDhr.M.Vitali,Appelscha,HuisartsBIGregistratienummer19008181201Instelling: PraktijkhetSPELteLeeuwardenAGBCODE:940009 5c.Ikmaakindevolgendesituatiesgebruikvandatprofessionelenetwerk,tenzijdepatiënt daarvoorgeentoestemminggeeft: Intervisie,diagnostiek,medicatie,intercollegiaaloverleg. 5d.Patiëntenkunnengedurendeavond/nacht/weekend/crisesterechtbij(mijzelf, huisartsenpraktijk/post,spoedeisendeeerstehulp,ggz-crisisdienst): VervangingtijdensafwezigheidTijdensvakantiesiservervangingdoorcollegadhr.S.Postema, psychotherapeutbijhetSPELteLeeuwarden,Zuidergrachtswal2,8933AD.Bereikbaaronder nummer:058-2160361.Inindividuelegevallenkanwordengekozenvooreenaangepaste constructie.VooreenjuistecoördinatieishetaantebeveleneerstcontactoptenemenmetMw.Y. deWith,secretaresse,bereikbaarondernummer06-51237354,ofmiddelse-mail: info@praktizijn.com 5e.Heeftuspecifiekeafsprakenmeteenggz-crisisdienst,HAPofSEH? Ja,welke:Ingevalvan:rechtstreekscontactmetbetreffendeGGZ/HAP/SEH 6.Contractenmetzorgverzekeraarsendevergoedingvanverzekerdezorg Heeftueencontractmetdezorgverzekeraar? Ikhebeencontractmetdevolgendezorgverzekeraars:Inbeginselmetallezorgverzekeraarsin Nederland.Ziehiervoorhetoverzichtopdewebsitevanmijnpraktijk. Geeftuaanwaaruwlijstmetgecontracteerdeverzekeraarsvindbaaris Link(s)naarlijstmetzorgverzekeraars:http://dehilde.yolasite.com/lijst-van-zorgverzekeraars.php 7.Behandeltarieven: Ikhebdetarievendieikhanteergepubliceerdopmijnwebsiteofinmijnpraktijk. Ikhebhettariefoverig(zorg)productvoorniet-verzekerdezorghetOZP-tariefgepubliceerdopmijn websiteofinmijnpraktijk. Ikhebhettariefvoorzelfbetalersgepubliceerdopmijnwebsiteofinmijnpraktijk. Ikhanteervoorwaardeneneentariefvoorno-show:gepubliceerdopmijnwebsiteofinmijnpraktijk. Debehandeltarieven,OZP-tariefeneventueelno-showvoorwaardenenno-showtariefzijnhierte vinden Linknaarwebsitemetdebehandeltarieven,OZP-tarief,eneventueelno-showvoorwaardenennoshowtarief:dehilde.yolasite.com/hoe-gaat-de-vergoeding.php 8.Kwaliteitswaarborg Ikvoldoeaandevolgendekwaliteitseisen,voortvloeienduitmijnberoepsregistratie,specialismeof branche/beroepsvereniging(aanvinkenwatvantoepassingis: Intervisie Visitatie Bij-ennascholing Registratie-eisenvanspecifiekebehandelvaardigheden Deberoepscodevanmijnberoepsvereniging Linknaarwebsite:http://dehilde.yolasite.com/ 9.Klachten-engeschillenregeling 9a.Mijnpatiëntenkunnenmetklachtenovermijofmijnbehandelingterechtbijmijofbij(naam encontactgegevensklachtenfunctionaris): BeroepscodeenklachtenprocedureAlslidvandeNederlandseVerenigingvanVrijgevestigde Psychotherapeuten(LVVP)onderschrijfik,enhoudikmijaan,dealdaargeformuleerderichtlijnen metbetrekkingtotberoepsuitoefeningenberoepsethiek.Daarmeevoegikmijookindedoorhun voorgestaneprocedureingevalereenklachtwordtingediendbetreffendemijnfunctionerenals hulpverlener/psychotherapeut.DewebsitevandeLVVPisvoorutoegankelijkviawww.nvvp.nl Linknaarwebsite:http://dehilde.yolasite.com/beroepscode--en--klachtenprocedure.php 9b.Mijnpatiëntenkunnenmetgeschillenovermijofmijnbehandelingterechtbij Naamgeschilleninstantievermeldenwaarbijubentaangesloten: DeLandelijkeverenigingvanPsychotherapeuten,LVVPBeroepscodeenklachtenprocedureAlslid vandeNederlandseVerenigingvanVrijgevestigdePsychotherapeutenonderschrijfik,enhoudikmij aan,dealdaargeformuleerderichtlijnenmetbetrekkingtotberoepsuitoefeningenberoepsethiek. Daarmeevoegikmijookindedoorhunvoorgestaneprocedureingevalereenklachtwordt ingediendbetreffendemijnfunctionerenalshulpverlener/psychotherapeut.Dewebsitevande NVVPisvoorutoegankelijkviawww.nvvp.nl Degeschillenregelingishiertevinden Linknaarwebsite:http://dehilde.yolasite.com/beroepscode--en--klachtenprocedure.php 10.Regelingbijvakantieencalamiteiten 10a.Patiëntenkunnentijdensmijnafwezigheidgedurendevakantieenziekteterechtbij Naamvervangendbehandelaar: Dhr.S.Postema,LeeuwardenBIGnummer69025836216Psychotherapeut/GZ-psycholoogBIGnummer49025836225 10b.Ikheboverdrachtgeregeldenvastgelegdingevalmijnpraktijkplotselingsluitwegens overlijdenofanderecalamiteiten: Ja II.Hetbehandelproces-hettrajectdatdepatiëntinmijnpraktijk doorloopt 11.Wachttijdvoorintakeenbehandeling Patiëntenvindeninformatieoverwachttijdenvoorintakeenbehandelingviadezelinkofdocument (enkunnendezetelefonischopvragen).Deinformatieisgerangschiktnaargeneralistischebasis-ggz en/ofgespecialiseerdeggz,en-ingevalvaneencontract-perzorgverzekeraar,en-indienvan toepassing-perdiagnose. Linknaarwachttijdenvoorintakeenbehandeling:http://dehilde.yolasite.com/aanmeldings--enbehandelingswachttijd.php 12.Aanmeldingenintake 12a.Deaanmeldprocedureisinmijnpraktijkalsvolgtgeregeld(zoals:wieontvangtde telefonischeaanmelding,wiedoetdeintake,hoeverlooptdecommunicatiemetdepatiënt): Aanmeldingkantelefonischopalledagen(0516-520091,insprekenbijafwezigheid)ofviae-mail:rgroenewoud@hetnet.nlofviasecretaresse:Mw.Y.deWithtel.:06-51237354e-mail: info@praktizijn.com 12b.Ikverwijsdepatiëntterugnaardeverwijzer–indienmogelijkmeteenpassendadvies-indien mijnpraktijkgeenpassendaanbodheeftopdezorgvraagvandepatiënt(zoalseenander werkterreinofeenbehandelaarmeteenanderespecifiekedeskundigheid): Ja 13.Diagnostiek 13a.Dediagnosevoordebehandelingwordtinmijnpraktijkgestelddoor Naam:R.Groenewoud,hoofdbehandelaar Generalistischebasisggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog,1elijn 9402 Psychotherapeut Gespecialiseerdeggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 13b.Zijneranderebetrokkenenbijhetdiagnostischproces,zojainwelkerol?: Altijd(huis-)arts-verwijzer.Substantieeldeelderverwijzingenverloopt,nahuis-ofbedrijfsarts, via/vanuitsamenwerkingmetPsychologenpraktijkSPELLeeuwarden,altijdopbasisvandiagnostiek, deelsnavoorgaandebehandelingaldaarbinnendeBGGZ. 14.Behandeling 14a.Hetbehandelplanwordtinmijnpraktijkinsamenspraakmetdepatiëntopgestelddoor Naam:R.Groenewoud,hoofdbehandelaar Generalistischebasisggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog,1elijn 9402 Psychotherapeut Gespecialiseerdeggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 14b.Hetaanspreekpuntvoordepatiënttijdensdebehandelingis Naam:R.Groenewoud,hoofdbehandelaar Generalistischebasisggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog,1elijn 9402 Psychotherapeut Gespecialiseerdeggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 14c.Depatiënt/cliëntisgeïnformeerdoverdegenediehetaanspreekpuntistijdensde behandeling(naamenfunctievandebetreffendepersoonzijnbekendbijdepatiënt/cliënt): Ja 14d.Bijlangerdurendebehandeling(>12weken)stuurikeenafschriftvanhetbehandelplanals briefnaardehuisarts(ofandereverwijzer),tenzijdepatiëntdaarvoorgeentoestemminggeeft: Ja 14e.Ikdraagzorgvoorgoedecommunicatiemetdepatiënten–indienvantoepassingenmet toestemmingvandepatiënt-diensnaasten,overhetbeloopvandebehandeling.Ikdoedatals volgt: Ingevalvanintensievetherapiewordthetbeloopvandebehandelinginevaluatieelkvierde/vijfde gesprekteberdegebracht.Bijmeerlaagfrequentetherapiewordtrelatiefvakergeevalueerd. 14f.Devoortgangvandebehandelingwordtinmijnpraktijkalsvolgtgemonitord(zoals voortgangsbesprekingbehandelplan,evaluatie,vragenlijsten,ROM): Voortgangsbespreking,evaluatie,ROM 14g.IkhebeenkopievandeovereenkomstmetdeStichtingVrijgevestigdenROMmen(SVR)voor aanleveringvanROM-gegevensaandeStichtingBenchmarkggz(SBG): IkuploadeenkopievandeovereenkomstStichtingVrijgevestigdenROMmen(SVR)vooraanlevering vanROM-gegevensaandeStichtingBenchmarkggz(SBG)opwww.ggzkwalitetisstatuut.nl 14h.Ikevalueerperiodiekentijdigmetdepatiënt(eneventueelzijnnaasten)devoortgang, doelmatigheideneffectiviteitvandebehandeling.Alsstandaardperiodehanteerikhiervoor: Tijdensintensievetherapiewordthetbeloopvandebehandelingelkvierde/vijfdegesprekteberde gebracht.Bijlaagfrequentetherapietijdenselkgesprek.StruktureelverplichtiserdeROM-meting conformvoorschriften. 14i.Ikmeetdetevredenheidvanmijnpatiëntenopdevolgendemanier: Tijdensdegesprekken.Zieookantwoordbijvraag14h. 15.Afsluiting/nazorg 15a.Ikbespreekmetdepatiënt(eneventueelzijnnaasten)deresultatenvandebehandelingen demogelijkevervolgstappen: Ja 15b.Deverwijzerwordthiervaninkennisgesteldmiddelseenafrondingsbrief,tenzijdepatiënt hiertegenbezwaarmaakt: Ja 15c.Alseenvervolgbehandelingnodigis,geefikhierovergerichtadviesaandeverwijzer.Ik informeerdevervolgbehandelaarwaarnodigoverhetverloopvandebehandelingendebehaalde resultatenvoorzienvanhetvervolgadvies,tenzijdepatiënthierbezwaartegenmaakt: Ja 16.Omgangmetpatientgegevens 16a.Ikvraagomtoestemmingvandepatientbijhetdelenvangegevensmetnietbijde behandelingbetrokkenprofessionals: Ja 16b.Insituatieswaarinhetberoepsgeheimmogelijkdoorbrokenwordt,gebruikikdedaartoe geldenderichtlijnenvandeberoepsgroep,waaronderdemeldcodekindermishandelingen huiselijkgeweld(bijconflictvanplichten,vermoedenvankindermishandelingofhuiselijkgeweld), hetstappenplanmateriëlecontroleenikvraaghetcontroleplanopbijdezorgverzekeraar(bij materiëlecontrole): Ja 16c.Ikgebruikdeprivacyverklaringalsdepatiëntzijndiagnosenietkenbaarwilmakenaanzijn zorgverzekeraar/DIS: Ja III.Ondertekening Naam:R.Groenewoud Plaats:Appelscha Datum:22augustus2016 Ikverklaardatikmehoudaandewettelijkekadersvanmijnberoepsuitoefening, handelconformhetmodelkwaliteitsstatuutendatikditkwaliteitsstatuutnaar waarheidhebingevuld: Ja

Make a free website with Yola