Duur van de therapie, evaluatie en meting


Iets over de duur van de therapie

Van tevoren is niet precies in te schatten hoe lang er therapie nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. De meeste behandelingen duren tussen ongeveer drie en acht maanden, waarbij de gespreksfrequentie doorgaans steeds lager wordt. Eén van de criteria voor voortgang is dat de gesprekken / sessies door u als zinvol worden beleefd, doordat de inhoud bijdraagt aan structurele vermindering van de problematiek en, als gevolg, tot een toename in uw welbevinden. 

In alle gevallen wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke therapieduur, zonder dat dit ten koste gaat van zorg en kwaliteit.

Evaluatie en meting

Regelmatig zal er worden geëvalueerd. Ook wordt vanuit de zorgverzekeraar bevorderd dat u, via een website en onder uw eigen inloggegevens, bij aanvang en na afloop van de therapie een meetformulier van omstreeks 40 vragen invult, het zgn. ROM-men. Bij dit alles is privacy gewaarborgd, wat onder meer betekent dat niemand behalve, desgewenst, ikzelf inzage kan hebben in uw specifieke antwoorden en dat score en meetresultaat niet kunnen worden herleid naar de invullende persoon.  Ook hieromtrent kunt u, voor aanvang van en tijdens de therapie, antwoord op uw eventuele vragen krijgen.

Over het meten middels ROM

Routine Outcome Monitoring (ROM).

ROM staat voor Routine Outcome Measurement. ROM is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij patiëntengroepen en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van een vragenlijst, die, in ieder geval, bij aanvang en bij beëindiging van een therapie dient te worden ingevuld. Met het invullen van de vragenlijst krijgen u en uw psychotherapeut een objectief beeld van uw klachten en het beloop van uw behandeling. Zo kunt u na verloop van tijd zien welke klachten zijn afgenomen en welke wellicht nog onvoldoende zijn verminderd. De behandeling wordt dan, zo nodig en indien mogelijk, bijgesteld. Een behandeling wordt afgesloten als u en uw psychotherapeut het er na goed overleg over eens zijn dat de doelen bereikt zijn, of als u en uw therapeut het erover eens zijn dat verdere behandeling niets meer toevoegt. Na het einde van uw therapie vindt er nog een laatste ROM-meting plaats.
Met betrekking tot de werkwijze: wanneer uw therapie start krijgt u een mailbericht met de mededeling dat er een vragenlijst voor u is klaargezet. Met een code die u wordt toegestuurd, krijgt u toegang tot de beveiligde zone. In deze zone zijn al uw gegevens afgeschermd voor oneigenlijk gebruik en wordt alle data beveiligd. Als u de vragenlijst hebt ingevuld krijgt uw psychotherapeut hier automatisch melding van en kunnen de uitkomsten ervan met u besproken worden tijdens de therapie.


 


 

Make a free website with Yola