Kwaliteitsstatuut


Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz–vrijgevestigden. Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige ggz’, dat  wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. I. Algemene informatie 1.Gegevens ggz-aanbieder Naam praktijk: Praktijk voor Psychotherapie 'De Hilde' Naam regiebehandelaar: Roel Groenewoud. E-mailadres: r-groenewoud@hetnet.nl KvKnummer:01154044 Website: psychotherapie praktijk de hilde http://dehilde.yolasite.com/ BIG-registraties: Psychotherapeut:59025775316;GZ-psycholoog:39025775325 Gezondheidszorgpsycholoog:39025775325 Overige kwalificaties: gedragstherapie; hypnose Basisopleiding: klinische psychologie Universiteit van Amsterdam(1980), postdoctoraal o.m.,IMP opleidingpsychotherapie 1980/82. AGB-code praktijk:94003280;94002122 AGB-code persoonlijk:94002537  2.Werkzaam in: de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz 3.Aandachtsgebieden Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten,behandelvorm): somberheid,neerslachtigheid en depressieve gevoelens, angsten,zoals faalangst,angst voor ziekte, straatvrees hyperventilatie, paniekaanvallen, stress, overspannenheid, burn-out lichamelijke klachten, waarvoor geen medische verklaring gevonden is (bijvoorbeeld rugpijn, hoofdpijn, maagpijn, benauwdheid) omgaan met lichamelijke klachten en ziekten, rouw en verwerking van verlies, schuldgevoelens, problemen met werk en/of studie, partner-relatieproblemen, seksuele problemen. problemen in relaties/vriendschappen, moeilijkheden met de opvoeding van kinderen, problemen die zich steeds weer herhalen, trauma ,het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, problemen met assertiviteit, problemen rondom identiteit en autonomie zoals (negatief) zelfbeeld, losmaking van ouderlijk gezin, keuzes maken, levens- en zingevingsproblematiek 4. Samenstelling van de praktijk: Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden (namen en BIG-registraties van regiebehandelaren): Roeland Groenewoud Psychotherapeut:59025775316 Gezondheidszorgpsycholoog:39025775325 5.Professioneel netwerk 5a.Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en) Collega psychologen en psychotherapeuten Zorggroep(en) 5b.Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): Dhr.S.Postema,Leeuwarden BIG nummer 69025836216 Psychotherapeut / GZ-psycholoog BIG nummer 49025836225 Gz-psycholoog Dhr. L.Mol ,Leeuwarden BIG-nummer 69061348025 Gz psycholoog Dhr.M.Vitali, Appelscha, Huisarts BIG registratienummer 19008181201 Instelling: Praktijk het SPEL te Leeuwarden AGB-CODE: 940009 5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Intervisie, diagnostiek, medicatie, intercollegiaal overleg. 5d. Patiënten kunnen  gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): Vervanging tijdens afwezigheid Tijdens vakanties is er vervanging door collega dhr.S.Postema, psychotherapeut bij het SPEL te Leeuwarden, Zuidergrachtswal 2,8933AD.Bereikbaar onder nummer:058-2160361 .In individuele gevallen kan worden gekozen voor een aangepaste constructie.Voor een juiste coördinatie is het aan te bevelen eerst contact op te nemen met Mw.Y. de With, secretaresse, bereikbaar onder nummer 06-51237354, of middels e-mail: info@praktizijn.com 5e.Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Ja,welke: In geval van: rechtstreeks contact met betreffende GGZ/HAP/SEH 6.Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg. Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: In beginsel met alle zorgverzekeraars in Nederland. Zie hiervoor het overzicht op de website van mijn praktijk. Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is. Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars:http://dehilde.yolasite.com/lijst-van-zorgverzekeraars.php 7.Behandeltarieven: Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb  het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-showtarief zijn hier te vinden Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief , en eventueel no-show voorwaarden en no-showtarief : dehilde.yolasite.com/hoe-gaat-de-vergoeding.php  8.Kwaliteitswaarborg: Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging (aanvinken wat van toepassing is: Intervisie Visitatie Bij -en nascholing Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden. De beroepscode van mijn beroepsvereniging. Link naar website:http://dehilde.yolasite.com/ 9. Klachten -en geschillenregeling 9a.Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): Beroeps code en klachtenprocedure: Als lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP) onderschrijf ik, en houd ik mij aan, de aldaar geformuleerde richtlijnen met betrekking tot beroepsuitoefening en beroepsethiek. Daarmee voeg ik mij ook in de door hun voorgestane procedure in geval er een klacht wordt ingediend betreffende mijn functioneren als hulpverlener/psychotherapeut. De website van de LVVP is voor u toegankelijk via www.nvvp.nl. Link naar website:http://dehilde.yolasite.com/beroepscode--en--klachtenprocedure.php  9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: De Landelijke vereniging van Psychotherapeuten, LVVP Beroepscode en klachtenprocedure. Als lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten onderschrij fik, en houd ik mij aan,de aldaar geformuleerde richtlijnen met betrekking tot beroepsuitoefening en beroepsethiek. Daarmee voeg ik mij ook in de door hun voorgestane procedure in geval er een klacht wordt ingediend betreffende mijn functioneren als hulpverlener/psychotherapeut. De website van de NVVP is voor u toegankelijk via www.nvvp.nl De geschillenregeling is hier te vinden: Link naar website:http://dehilde.yolasite.com/beroepscode--en--klachtenprocedure.php 10. Regeling bij vakantie en calamiteiten 10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terechtbij Naam vervangend behandelaar: Dhr.S.Postema ,Leeuwarden BIG-nummer 69025836216  Psychotherapeut/GZ-psycholoog BIG-nummer 49025836225 10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt 11. Wachttijd voor intake en behandeling: Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling:http://dehilde.yolasite.com/aanmeldings--enbehandelingswachttijd.php 12 .Aanmelding en intake 12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Aanmelding kan telefonisch op alle dagen (0516-520091, inspreken bij afwezigheid) of via e-mail: r-groenewoud@hetnet.nl of via secretaresse: Mw. Y. de With tel.: 06-51237354 e-mail: info@praktizijn.com 12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer–indien mogelijk met een passend advies -indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja 13. Diagnostiek 13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: R. Groenewoud, hoofdbehandelaar. Generalistische basis-ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog,1e lijn 9402 Psychotherapeut Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 13b.Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Altijd (huis-)arts-verwijzer. Substantieel deel der verwijzingen verloopt,na huis-of bedrijfsarts, via/vanuit samenwerking met Psychologenpraktijk SPEL Leeuwarden, altijd op basis van diagnostiek, deels na voorgaande behandeling aldaar binnen de BGGZ. 14. Behandeling 14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: R. Groenewoud, hoofdbehandelaar Generalistische basis-ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog,1e lijn 9402 Psychotherapeut Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: R. Groenewoud, hoofdbehandelaar Generalistische basis-ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog,1e lijn 9402 Psychotherapeut Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja 14d .Bij langer durende behandeling (>12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja 14e.Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënten – indien van toepassing en met toestemming van de patiënt -diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: In geval van intensieve therapie wordt het beloop van de behandeling in evaluatie elk vierde/vijfde gesprek te berde gebracht. Bij meer laagfrequente therapie wordt relatief vaker geevalueerd. 14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking, behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Voortgangsbespreking, evaluatie, ROM 14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl 14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling.Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Tijdens intensieve therapie wordt het beloop van de behandeling elk vierde/vijfde gesprek te berde gebracht.Bij laagfrequente therapie tijdens elk gesprek.Struktureel verplicht is er de ROM-meting conform voorschriften. 14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Tijdens de gesprekken.Zie ook antwoord bij vraag 14h. 15. Afsluiting  /nazorg 15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandelingen de mogelijke vervolgstappen: Ja 15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja 15c. Als een vervolgbehandeling nodig is,geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja 16.Omgang met patientgegevens 16a.Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja 16b .In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja 16c.Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar /DIS: Ja III.Ondertekening Naam: R.Groenewoud Plaats: Appelscha Datum: 22 augustus 2016 Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja

Make a free website with Yola